Domov

Vrtec se predstavi

Vrtec pri OŠ  Sveta Trojica obiskujejo otroci od prvega do šestega leta starosti. Vzgojno delo bo potekalo v šestih  oddelkih z dnevnim programom. Vključenih je 98 otrok. Vpis otrok je potekal v mesecu aprilu. Tudi poleti vrtec ne zapre svojih vrat, le da je organizacija nekoliko drugačna.

Poslovni čas vrtca je od 5:30 do 16:30 ure.

Vrtec posluje pet dni v tednu. Poslovni čas v obsegu enajstih ur je dnevno prilagojen ugotovljenim potrebam staršev in racionalni organizaciji življenja in dela vrtca. Ob sobotah, nedeljah in praznikih vrtec ne posluje.

V vrtcu delamo po Kurikulumu, ki je nacionalni dokument s cilji, vsebinami in načeli prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja.

V Kurikulumu za vrtce so prepoznavni tako temeljna načela in cilji predšolske vzgoje kot tudi spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno. Razvija in uči se v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, v interakciji z vrstniki in odraslimi pa razvija lastno družbenost in individualnost. V vrtcu v največji možni meri skrbimo za otrokov čustveni razvoj in socializacijo.

V delo so vključena vsa vzgojna področja Kurikuluma: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. 

Zavedamo se, da je vrtec prostor, ki ustvarja in izraža kulturo, predšolsko obdobje pa je čas, ki je za razvoj otrokove ustvarjalnosti zelo pomemben. Veliko pozornosti posvečamo aktivnemu učenju, v igralnicah in tudi na prostem v naravi.

 Za uspešno izvajanje programa je v vrtcu potrebno zagotoviti najugodnejše pogoje dela. Samo dobri pogoji, odlični medosebni odnosi in kakovostni programi omogočajo pozitiven učinek. Vrtec je ob družini drugi pomembni vzgojni dejavnik, ki vpliva na razvoj otrokove osebnosti. Otrok pridobiva nova znanja in sposobnosti, dopolnjuje že usvojena znanja in jih nadgrajuje.

Vzgojni programi so namenjeni vsem; oblikovani so tako, da se prilagajajo otroku in njegovim sposobnostim. Usmerjeni so k spodbujanju pozitivne moči in ustvarjalnosti.

Pri vseh dejavnostih je osnova igra, ki je za otroka najbolj naraven način učenja, odkrivanja sveta in mesta v njem. Dejavnosti so skrbno načrtovane in premišljene, saj le tako omogočajo usmerjen razvoj otrok.

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic se z vso odgovornostjo, strokovnostjo in čutom dolžnosti trudimo zadovoljiti otrokove vsakodnevne potrebe po ljubezni, igri, moči, svobodi, pripadnosti in zabavi, hkrati pa spodbuditi razvoj otrokovih potencialov na vseh področjih.

Bodimo tudi mi tisto malo ali veliko, kar naši otroci vidijo, si zapomnijo, dajmo jim tisto »nekaj«, kar ostane za zmeraj. V vrtcu se bomo trudili, da bo naš skupen svet lep, pozitiven, srečen in predvsem vreden nas vseh. Potrudimo se, vredno je!